Donkey Kong (Game Boy)/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Executive Producer

Producer

Directors

 • Masayuki Kameyama
 • Takao Shimizu

Main programmers

 • Yoshiaki Hoshino
 • Masayuki Hirashima

Co-programmer

 • Motoo Yasuma

C.G. designers

 • Hideo Kon
 • Kenta Usui
 • Takaya Imamura

Sound composer

 • Taisuke Araki

Course designers

 • Kuniko Sakurai
 • Katsutomo Maeiwa
 • Kenji Umeda
 • Masayuki Kameyama
 • Hideo Kon
 • Kenta Usui
 • Takao Shimizu

Special thanks to

 • Shigeki Yamashiro
 • Super Gameboy Hardware Team

Illustrator

 • Yoichi Kotabe

Manual editor

 • Atsushi Tejima