Die Kooperation mit Mariofans wird wieder aufgenommen! Mehr dazu findest du im Forum!

Super Mario World/Entwickler

Aus MarioWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Main Director

Map Director

 • Hideki Konno

Area Director

 • Katsuya Eguchi

Program Director

 • Toshihiko Nakago

Mario and System Programmer

 • Toshio Iwawaki

Object Programmer

 • Kazuaki Morita

Background Programmer

 • Shigehiro Kasamatsu
 • Tatsunori Takakura

Map Programmer

 • Tatsuo Nishiyama

Area Data Input

 • Yoshihiro Nomoto
 • Eiji Noto
 • Satoru Takahata

Character Graphic Designer

 • Shigefumi Hino

Sound Composer

Special Thanks to

 • Yoichi Kotabe
 • Yasuhiro Sakai
 • Mie Yoshimura
 • Hironobu Kakui
 • Keizo Kato
 • Takao Shimizu
 • Davy Brooks

Producer

Executive Producer

 • Hiroshi Yamauchi