Wario Land: The Shake Dimension/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Direktor

 • Yamauchi Madoka

Assistierender Direktor

 • Matsumiya Nobuo

Planung

 • Yamauchi Madoka
 • Sei Kentaro
 • Yonetani Kazumasa
 • Abe Naoya
 • Kawaminami Keita
 • Kawabata Asami

Programmierungs-Direktor

 • Yagi Koichi

Programmierung

 • Mori Takanori
 • Kuraoka Hironori
 • Matsuda Yuhei
 • Sakamoto Yuta
 • Abe Naoya

Design-Direktor

 • Tsukawaki Tadanori

Design

 • Ichii Atsuko
 • Izumi Akiko
 • Yonetani Kazumasa
 • Kono Atsushi
 • Nishino Yuta
 • Imai Makoto
 • Kawabata Asami
 • Ozawa Ayako
 • Hobo Yoshihiro
 • Ito Yuko
 • Miyazawa Ayaka
 • Nobe Yoshie

Musik- & Sound-Effekte

 • Tomita Tomoya

Hintergrund

 • Kusanagi

Zeichnungs-Direktor

 • Sue Nobuhito

Hintergrund-Design

 • Taniuchi Yuho
 • Tsunado Eike

Hintergrund-Farbe

 • Ohizumi Anna
 • Kumano Hatsumi

Hintergrund-Management

 • Nakaza Yoji

Animationen & Filme

 • IG

Charakter-Haupt-Animatoren

 • Takakura Yoshihiko
 • Takahashi Hideki
 • Suetomi Shinji
 • Okubo Toru
 • Kubota Yasutaka
 • Kamei Kanta
 • Ryuno Tatsuo
 • Kotani Kyoko
 • Hiramatsu Takeshi
 • Matsumoto Keita
 • Goto Naomi
 • Igarashi Naoko
 • Tamaki Shiro
 • Oka Tomomi

Charakter-Neben-Animatoren

 • Hong Changhee

Charakter-Zwischenkontrolleure

 • Nogami Maiko
 • Sakai Eriko
 • Tanaka Yasumi
 • Nishida Masatsugu

Charakter-Farb-Designer

 • Motegi Sayo

Charakter-Digital-Paint

 • Inoue Katsue

Charakter-2D-Arbeit

 • Ono Chieke

Film-Direktor

 • Koyama Yasutaka

Film-Handlung

 • Koyama Yasutaka
 • Takahashi Hideki

Film-Animations-Aufseher

 • Takakura Yoshihiko

Film-Animatoren

 • Takakura Yoshihiko
 • Hong Changhee
 • Hiramatsu Takeshi
 • Takahashi Hideki
 • Tsushima Kei
 • Kimura Yuko

Film-Zwischenkontrolle

 • Nogami Maiko
 • R.I.C.
 • Frontline
 • Delta Peak Production
 • Xebec
 • Wombat
 • Daume
 • Yuhodou

Film-Zeichnungs-Direktor

 • Ohno Hiroshi

Film-Hintergrund

 • Ohno Kumiko
 • Ammi Kaori
 • Nakayama Mina

Film-Designer

 • Motegi Sayo

Film-Digital-Paint

 • Watanabe Yoko
 • Studio elle
 • Studio rong rundroad
 • Studio easter

Film-2D-Arbeit

 • Ono Chieke
 • Nishiya Tomoe

Film-Spezialeffekte

 • Murakami Masahiro

Film-Zusammensetzungs-Direktor

 • Kogawa Makoto

Film-3D-CG

 • Dandelion Animation Studio, LLC

Film-Effekte

 • Kamei Kanta

Film-Bearbeitung

 • Hozo Shunya

Film-Produzent

 • Terakawa Hidekazu

Film-Produktion-Manager

 • Matsushita Keiko

Film-Produktions-Assistent

 • Kasumi Maiko
 • Hora Miho

Synchronsprecher

 • Charles Martinet
 • Mogami Tsuguo
 • Hirose Hitomi

NOA-Lokalisation-Management

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Nate Bihldorff

NOA-Lokalisation

 • Gema Almoguera
 • Julian Chunovic
 • Joanie Grenader
 • Rob Heirat
 • Kevin Sullivan

NOA-Testlauf

 • Masayasu Nakata
 • Robert Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Patrick Taylor
 • Stephen Ward
 • Pat Wells
 • Tomoko Mikami
 • Makiko Szolas
 • Teresa Lillygren
 • Joshua Newman
 • Nicko Gonzalez
 • Valeria Poisson

Besonderer Dank

 • Hirose Tokuko
 • Isono Yoshikazu

Produzenten

 • Harada Takahiro
 • Ebisu Etsunobu
 • Umezaki Shigeharu

Hergestellt von

 • Good-Feel
 • Nintendo

Ausführender Produzent