Mario & Luigi: Abenteuer Bowser/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Nordamerikanische Version

Director/Scenario

 • Hiroyuki Kubota

Main Program

 • Makoto Aioi

Field Design

 • Shunsuke Kobayashi
 • Daisuke Goto
 • Chihiro Fujioka

Battle Design

 • Jun Iwasaki
 • Yasuhiro Ohtsuka

BG Data Design

 • Mitsuhiro Ono
 • Masayuki Yamada
 • Haruka Yasuda

Battle Program

 • Yoshikazu Yananose
 • Makoto Takei
 • Hirokazu Kato

Menu Program

 • Naoya Hashimoto

Technical Support

 • Ryunosuke Sugiyama
 • Masami Sato

BG Graphics Lead/UI Design

 • Kouichi Fukazawa

BG Graphics

 • Osamu Ohguchi
 • Reo Nakamura
 • Yoko Tashiro
 • Masumi Shiga
 • Kota Iida

Mario & Luigi Graphics

 • Natsuko Kemi

Bowser Graphics

 • Yoshihiro Matsuyama
 • Susumu Tomizawa
 • Tomomi Sano

Monster Graphics Lead/Battle Effect Design

 • Tetsuya Ohi

Monster Graphics

 • Shuji Kamohara
 • Hitoshi Sakaki

Event Character Design

 • Akira Noguchi

Field Character Graphics

 • Hiroyuki Yotsuji

Field Effect Design

 • Tamami Okamura

Menu Graphics

 • Hiroko Onose

Sound Engineering

 • Morikazu Aoki

Music

 • Yoko Shimomura

Illustration

 • Ryusuke Yoshida
 • Naoko Ayabe

Illustration Supervisors

 • Yusuke Nakano
 • Shigehisa Nakaue

Graphic Supervisors

 • Aya Oyama
 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Mario Theme Music and Sound Support

Character Voices

North American Localization Management

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

North American Localization

 • Gema Almoguera
 • Nate Bihldorff
 • Joanie Grenader
 • Lars Knudson
 • Derek Seklecki

Testing

 • NOA Product Testing
 • Aya Pickard
 • Tom Hertzog
 • Israel Cruz-Morales
 • Roger Harrison
 • Super Mario Club

Artwork

 • Keisuke Kadota
 • Keiko Uetani

Promotion

 • Takuro Hanamoto

Special Thanks

 • Hirofumi Yokota
 • Tsutomu Kitada
 • Isamu Yamazaki
 • Hiromi Shimadaira
 • Kayo Yamamoto
 • Tomoyoshi Yamane
 • Takayuki Haga
 • Shino Aizawa-Overaa

Assistant Producer

 • Tomomi Sano

Producers

 • Toshiharu Izuno
 • Akira Otani
 • Yoshihiko Maekawa

Senior Producers

Executive Producers