Super Mario Sunshine/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Nordamerikanische Version

Executive Producer

Producers

Directors

 • Yoshiaki Koizumi
 • Kenta Usui

Map Director

 • Futoshi Shirai

Assistant Directors

 • Makoto Miyanaga
 • Takao Shimizu
 • Yasuyuki Oyagi
 • Kimiharu Hyodo
 • Shigeyuki Asuke

Character Design

 • Hiroshi Matsunaga
 • Takeshi Hosono
 • Satomi Maekawa
 • Ryuichi Yamamoto
 • Michiho Hayashi
 • Akiko Hirono
 • Kenta Motokura

Map Design

 • Hiromu Takemura
 • Atsushi Miyagi
 • Shinko Konishi
 • Taeko Sugawara

Map Object Design

 • Kazumi Yamaguchi

Screen Design

 • Ren Uehara
 • Hidekazu Ota

Demo Design

 • Takumi Kawagoe
 • Naoki Mori
 • Hiroyasu Kuwabara
 • Shunsuke Makita

Effect Design

 • Keijiro Inoue

Main Programming

 • Koichi Hayashida

System Programming

 • Shunsaku Kitamura

Enemy Programming

 • Shinichi Sasaki
 • Naoya Morimura

Camera/NPC Programming

 • Shirou Mouri

Object Programming

 • Takeshi Hayakawa

2D Programming

 • Yusuke Shiraiwa

Support Programming

 • Yutaka Hiramuki
 • Eiichi Shirakawa
 • Naoki Koga
 • Tetsuya Nakata
 • Daisuke Nakamura
 • Keizo Ohta
 • Hideaki Shimizu

Technical Support

 • Takao Sawano
 • Library Support Team

Music

 • Koji Kondo
 • Shinobu Tanaka

Sound Effect Programming

 • Mitsuhiro Hikino
 • Toru Minegishi
 • Yoji Inagaki

Script

 • Makoto Wada

North American Localization

 • Leslie Swan
 • Tim O'Leary
 • Nate Bihldorff
 • Scot Ritchey

Voice

 • Charles Martinet
 • Jen Taylor
 • Kit Harris
 • Scott Burns
 • Delores Rogers

Progress Management

 • Minoru Narita
 • Keizo Kato

Debug Support

 • Hironobu Kakui
 • Keisuke Terasaki
 • Kenshirou Ueda
 • Masahiro Takeguchi

NOA Engineering Team

 • Yoshinobu Mantani
 • Matt Park
 • Raychole L'Anett
 • Robert Crombie
 • Kirk Buchanan
 • Scott Callahan
 • Paul Rush
 • Robert Box
 • Jim Holdeman

Special Thanks

 • Keisuke Nishimori
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yo Ohnishi
 • Ryuji Kobayashi
 • Aya Sumimoto
 • Yoichi Kotabe
 • Hiroaki Takenaka
 • Junji Morii
 • Kunio Watanabe
 • Kenji Nishida
 • Tomoaki Kuroume
 • Tokihiko Toyoda
 • Haruyasu Ito
 • Yasunari Nishida
 • Hiroto Yada
 • Motoi Okamoto
 • Yasushi Ebisawa
 • Taku Matoba
 • Yukihiko Ito
 • Takahiro Watanabe
 • Shigeki Yoshida
 • Yuzuru Ogawa
 • Super Mario Club